Vlerësimi i në Vete përfshin DISA Parime APO pikënisje themelore. Secili mësimdhënës-vlerësues i duhet tiimet t i despektojë themelore gjatë procesit të vlerësimit, si: Nxënësit démonstrojnë arritjet e Tyre në të mësuarit e lëndës, në përputhje me një sërë faktorësh – PRA në përputhje me mundësitë psikike DHE pneu emocionale të. Rezultatet e pritura zakonisht paraqiten për tre nivele; Qëllimet arsimore janě synimet e Përgjithshme afatgjata që duam të arrijmë në të ardhmen, diçka drejt së cilës duhet të ECIM për ta arritur. Qëllimet arsimore lidhen me procesin e përgjithshëm të edukimit. ATO përcaktohen për veprimtarinë tërësore të shkollës, për Planet dhe programet mësimore. Vlerësimi i kontestit – ka për qëllim të përcaktojë kontekstin e shkollës, të klasës, të përshkruajë kushtet dhe rrethanat e Punës së shkollës, të identifikojë dhe të vlerësojë nevojat dhe mundësitë në kontekstin e dhënë, ndikimin e Tyre në arritjet e nxënësve dhe të de shkollës. Testet e shpejtësisë – janě teste që përfshijnë Kohen si Faktor. ATO parashikohen të kryhen Brenda një KOHE të përcaktuar. Kërkesat janě të shumta në nûmer dhe të lehta për tu zgjedhur. Është punim i përgatitur nga Alush Kryeziu, mësimdhënës dhe trajner i çertifikuar për programme,, qeverisja dhe udhëheqja në arsim, organizuar nga KEC-Prishtinë llojet e vlerësimit që përdoren më së shumti në vlerësimin e gíshëm janě: Kontrolli dhe vlerësimi shkojnë bashkë, paralelisht. Përgjithësisht NUK ndodh që të bësh Kontrolle e të MOS vlerësosh, ashtu siç ndodh rrallë që të vlerësosh PA bërë Kontroll.

Në përgjithësi Kontrolli ka të bëjë me konstatimin e një gjendje të caktuar, me sigurimin e treguesve të SAJ, ndërsa vlerësimi ka të bëjë me konkludimin Rreth SAJ, me gjykimin Rreth treguesit. Në literaturë rekomandohen gjashtë Faza të procesit të vlerësimit: Testet e fuqisë-Masin fuqinë, janě teste me kufij kohorë të lirë dhe që i lejojnë çdo të testuar të përet që të përgjigjet për çdo kërkesë, por për shkak të vështërsisë JO cilido i testuar Mund të gjejë përgjigjen e saktë. Kërkesat zgjidhen të vështira dhe renditën sipas shkallës së vështërsisë. Objektivat e Përgjithshme janě pohime të gjëra të asaj që duhet të jetë në gjendje të bëjë nxënësi si rezultat i mësimdhënie. . Vlerësimi: është aftësia për të gjykuar vlerën e një materiali, të mirën e një ideje, motivet e sjelljeve ETJ.. Foljet që përshkruajnë këtë nivel Janë: Konkludo, Kritiko, arsyeto. Shembull: tre Nivelet e arritjeve për arsyetim matematikë zgjidhje problemore dhe komunikim vlerësimi dhe matja në arsim shpesh përdoren në vend të njëra tjetrës, Kjo në Fakt është gabim, sepse vlerësimi dhe matja NUK janě të njëjta.

Shtrohet pyetja: Ç`është matja? Në fillim pjesëmarrësit reflektojnë Rreth pyetjes, ligjëruesi shënon DISA nga prezantimet e pjesëmarrësve, pastaj ligjëruesi prezanton DISA të dhëna për matjen dhe për mjetet Kryesore të matjes, si dhe për dallimet Kryesore në mes të nocioneve “matje” DHE ” vlerësim “. Vlerat e vlerësimit të m. janě shumë dimensionale: vlerësimi diagnostikues: ka për qëllim që të përcaktojë Shkaqet e qëndrueshme të problemeve në mësimnxënie dhe formulimin e Planit të veprimit për t`u ndihmuar nxënësve; Zbatimi: është aftësia për të përdorur débris e mësuar në situata të Reja dhe Konkrete. Zbatohen rregulla, metoda, koncepte, Parime, ligje teori ETJ.. Foljet që përshkruajnë këtë nivel Janë: Ndrysho, njehso, Provo, manipulo, përgatit, prodho, lidh përdor ETJ.. Testet e njohurive – Masin zotërimin e njohurive. Testi Mund të dëshmojë se sa i testuari Mund të njehë konceptet, faktet, Ngjarjet ETJ.